Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Jedyny kandydat na burmistrza odpowiada na pytania - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Jedyny kandydat na burmistrza odpowiada na pytania
05-04-2024 12:33   Janusz Ludwiczak
Szymon Matysek jest jedynym kandydatem na burmistrza gminy Kostrzyn. Podobnie jak miało to miejsce podczas poprzednich wyborów samorządowych głosowanie na włodarza gminy przypomina plebiscyt. Mieszkańcy będą mogli zagłosować na TAK lub NIE. Ubiegającego się po raz trzeci o fotel burmistrza gminy Kostrzyn, Szymona Matyska zapytaliśmy na jakie liczy poparcie, jakie są największe sukcesy, ale też porażki w kończącej się kadencji. Kandydat odpowiada też na pytania dotyczące inwestycji.

Dlaczego zdecydował się Pan po raz trzeci kandydować na burmistrza gminy Kostrzyn? Historia lubi się powtarzać. Podobnie jak podczas poprzednich wyborów samorządowych Szymon Matysek jest jedynym kandydatem na burmistrza gminy Kostrzyn. Nie żałuje Pan, że nie ma kontrkandydata?
Zbliżająca się do końca kadencja kostrzyńskiego samorządu 2018-2024 to znakomity czas, w którym zrealizowanych zostało szereg inwestycji i inicjatyw. Wiele działań jest obecnie na etapie przygotowań lub u progu rozpoczęcia. Inicjując kolejne inwestycje, współtworząc je i pozyskując na nie środki zewnętrzne zamierzam je w najbliższych latach dokończyć. Zapewnią one rozwój i całkowicie zmienią oblicze naszej gminy, a przede wszystkim wpłyną pozytywnie na życie Mieszkańców. Myślę, że szeroki zakres zobowiązań i deklaracji, które padają z moich ust i konsekwentne dotrzymywanie danego słowa dają jasny sygnał Mieszkańcom, że zadania o których mówię zostaną zrealizowane.

Na jakie poparcie mieszkańców liczy Szymon Matysek. 5,5 roku temu na TAK było 92,36% wyborców (6 960 osób, na NIE – 576). Jak będzie 7 kwietnia 2024?
Zaufanie, którym zostałem obdarzony w wyborach dziewięć lat temu świadczy o tym, że wizja rozwoju naszej gminy, której fundamentem są Mieszkańcy jest w pełni akceptowana. To setki spotkań i rozmów z ludźmi dają mi wiedzę na temat ich oczekiwań, których realizacji się podejmuję. Głęboko wierzę, że wyrazem zaufania, którym darzą mnie Mieszkańcy, będzie przede wszystkim ich liczny udział w niedzielnych wyborach.

Największe sukcesy w kończącej się kadencji. Prosiłbym o wymienienie pięciu w skrócie. A największe porażki? Czego nie udało się zrealizować?
Największym sukcesem bez wątpienia nie tylko tej kadencji, ale i całego okresu pełnienia przeze mnie funkcji Burmistrza Gminy Kostrzyn są zadowoleni Mieszkańcy. To przecież dla nich intensywnie pracuję, nierzadko 7 dni w tygodniu, i to Mieszkańcy korzystają z infrastruktury oraz inicjatyw, które realizowane są przez nasz samorząd. To efekt intensywnej pracy z moimi współpracownikami w Urzędzie Miejskim czy w instytucjach gminy. To współdziałanie z Radą Miejską i Sołectwami. Bo tunel kolejowy, dwa żłobki, nowe przedszkola, modernizowane drogi, budowane chodniki, nowe i modernizowane obiekty czy wyremontowany budynek szkoły zawodowej oraz budowa kanalizacji to inwestycje w poprawę jakości życia. To też komunikacja publiczna, z której korzysta rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób czy ogromne nakłady poniesione na poprawę infrastruktury placówek oświatowych. Naszym obowiązkiem jest także dbanie o bezpieczeństwo Mieszkańców dlatego inwestujemy publiczne pieniądze w budynki ochrony zdrowia, wspieramy działalność służb poprzez ich doposażanie jak choćby OSP w dwa nowe wozy bojowe. Inwestujemy w energooszczędność i dbamy o zielone przestrzenie. Duży nacisk kładziemy też na infrastrukturę, która służy wypoczynkowi i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. Wybudowaliśmy nową świetlicę wiejską w Czerlejnie i zmodernizowaliśmy te obiekty w Tarnowie, Siedleczku, Iwnie, Brzeźnie, Gułtowach, Sokolnikach Klonowskich, Węgierskim, Trzeku czy Czerlejnku. Kino za rogiem, tężnia solankowa, centrum aktywności „Frajda”, zagospodarowywanie terenów zielonych i rekreacyjnych, inwestowanie w place zabaw, miejsca spotkań czy szeroka oferta projektów związanych ze sportem i aktywnością to działania, które są wskazywane przez Mieszkańców jako te, które zmieniły naszą gminę i spowodowały, że jesteśmy dobrym miejscem do życia. Trudno zaś nazywać porażkami rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu, a mogły być realizowane już co najmniej od dwóch lat. Mam tu na myśli środki z Unii Europejskiej z perspektywy 2021 – 2027 czy środki z Krajowego Planu Odbudowy. Opóźnienia w uruchamianiu funduszy miały wpływ także na nas. Szkoda, ponieważ jest rok 2024 rok i moglibyśmy realizować szereg inwestycji znacznie wcześniej, gdyby dostępność środków unijnych była adekwatna do założonego terminu perspektywy finansowej.

Plany na kolejną kadencję. Jaka będzie gmina Kostrzyn w 2029 roku, gdyby to Szymon Matysek został wybrany po raz kolejny na burmistrza?
Każda władza samorządowa w tym kraju rozliczna jest przede wszystkim przez pryzmat inwestycji. Chociaż równie ważnym elementem działalności gminy jest zarówno administracja jako zarządzanie wspólnotą samorządową czy też szereg zadań zleconych z administracji rządowej, które przez gminę są realizowane. Inwestycje są zawsze najistotniejsze z tego względu, że są realnie odczuwalne przez Mieszkańców oraz jasno precyzują całą wizję rozwoju gminy. Taką inwestycją jest właśnie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie na którą pozyskaliśmy z Unii Europejskiej największe dofinansowanie w historii gminy – 20 milionów złotych, co stanowi jednocześnie maksymalny możliwy do pozyskania poziom dofinansowania. Rozbudowa oczyszczalni to kluczowa inwestycja o kolosalnym znaczeniu dla możliwości rozwoju naszej gminy. Da ona także zielone światło do wszczęcia etapu przygotowawczego do projektu skanalizowania obszarów wiejskich naszej gminy. Dlatego równolegle z rozbudową oczyszczalni rozpoczniemy prace projektowe budowy systemu kanalizacyjnego dla kontynuacji sieci w Gułtowach, Siekierkach, Czerlejnie czy Kostrzynie, ale też obejmiemy tym projektem kolejne miejscowości: Czerlejnko, Trzek, Drzązgowo, Wróblewo, Siedlec, Brzeźno, Siedleczek, Skałowo, czy Glinkę.
W najbliższych miesiącach całkowicie zmienimy oblicze centrum Kostrzyna oraz wybudujemy w jego okolicach zbiornik wodny i nowy Park Kurdeszowy. Rozbudujemy Szkołę w Siekierkach oraz wykonamy termomodernizację szkół w Czerlejnie i Gułtowach. Bardzo ważne jest kontynuowanie modernizacji dróg zarówno w mieście jak i na obszarach wiejskich m.in. w Wiktorowie, Sannikach, Gwiazdowie, Siedlcu, Siedleczku, Brzeźnie, Sokolnikach, Trzeku, Glince, Czerlejnku, Czerlejnie czy Siekierkach. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Gułtowach wraz ze ścieżką rowerową łączącą Gułtowy z Siedlcem. Chcemy projektować też nowe ścieżki i chodniki m.in. łączące miasto z Trzekiem, Siekierkami, Czerlejnkiem czy Klonami.
Bardzo ważnym działaniem będzie także zakup dodatkowego taboru na potrzeby funkcjonowania gminnej komunikacji oraz zwiększanie środków dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. W ramach środków z Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” zamierzamy wybudować nowy obiekt – Interaktywne Centrum Historii Tradycji i Kultury, w którym wyeksponujemy zarówno piękną historię gminy, ale także organizacji, zespołów czy stowarzyszeń działających na naszym terenie. Wybudujemy nowe świetlice wiejskie w Klonach, Siedlcu, Ługowinach, Siekierkach i Sannikach. Bardzo dobra sytuacja finansowa gminy daje mi pewność, że wszystkie te inwestycje zostaną zrealizowane. To będzie kolejne znakomite 5 lat dla naszej Gminy.

Wiele osób twierdzi, że gmina ma ogromne zadłużenie. Jak jest rzeczywiście z finansami gminy?
Tutaj ten jedyny raz pozwolę sobie odnieść się do czasów kiedy nie byłem Burmistrzem tak, aby wskazać punkt odniesienia dla roku 2024. W 2011 roku Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową do 2019 roku określiła, że dochody gminy w roku 2011 roku wyniosły 34,4 miliony złotych, a zobowiązania gminy wyniosły 15,7 miliona złotych ze spłatą do 2018 roku. Łączne zobowiązania stanowiły 46% zaplanowanych dochodów gminy na 2011 rok. Na rok 2024 w uchwale Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody gminy Kostrzyn określone zostały na kwotę 172,7 miliona złotych, a zobowiązania to 64,4 miliona złotych co stanowi 37% dochodów gminy w 2024 roku. Istotnym jest fakt, że te zobowiązania są zobowiązaniami wieloletnimi, a spłata ich jest zaplanowana i uregulowana w umowach z bankami. W roku 2024 spłata rat stanowi kwotę 4,4 miliona złotych, co przy dochodach gminy zaplanowanych na ten rok w wysokości 172,7 milionów złotych stanowi 2,55% dochodów, nie jest więc trudnym do spełnienia zobowiązaniem. Emisja obligacji gminnych, to obecnie jedna z najbardziej oczywistych, tak samo jak dofinansowania unijne czy rządowe, form pozyskiwania środków przez samorządy w całej Polsce, a kwoty w ten sposób uzyskane służą realizacji zadań, których samorząd nie jest w stanie sfinansować w ramach rocznego budżetu. Niejednokrotnie środki z obligacji stanowią element wkładu własnego naszej gminy do zadań na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Istotą jest aby środki pozyskiwane tak jak w naszym przypadku poprzez emisję obligacji, były wykorzystywane przed wszystkim jako element współfinansowania inwestycji. Przecież wykorzystujemy je poprawiając infrastrukturę, realizują ważne projekty. Bez takich możliwości nie byłoby możliwe pozyskiwane tylu środków zewnętrznych, które zawsze wymagają zaangażowania środków gminnych w różnej skali, zależnej od poziomu dofinansowania. To umożliwia każdemu samorządowi prowadzić tak wiele inwestycji. Bez takich możliwości wiele inwestycji byłoby nadal w sferze planów a dziś już dawno Mieszkańcy z nich korzystają. Oczywistym także jest, że szereg inwestycji, wykonujemy bez zaciągania zobowiązań albo bez środków zewnętrznych, a finansujemy je w całości tylko z budżetu gminy. Każda uchwała Rady Miejskiej dotycząca budżetu gminy a także uchwały w których dokonujemy zmian w ciągu roku oraz uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To instytucja, która zajmuje się całkowitą bieżącą kontrolą finansów każdej gminy i każdego miasta w Polsce. Każdy projekt dotyczący emisji obligacji wymaga także odrębnej opinii tej instytucji. RIO ocenia wydatkowanie środków publicznych na bieżąco. Ponadto przeprowadzane są regularne kontrole finansów w gminach w całym kraju. Każda opinia i każda kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej odkąd pełnie funkcję burmistrza gminy Kostrzyn nigdy nie zakwestionowała prawidłowości wydatkowania środków publicznych i bezpieczeństwa finansów naszego samorządu. Finanse gminy Kostrzyn są w bardzo dobrej kondycji. A ich wzrost w dochodach z 42 milionów w 2014 roku do 172 milionów w 2024 roku pozwala być pewnym, że dochody gminy będą systematycznie wzrastać.

Od ponad pięciu lat funkcjonuje Kostrzyńska Komunikacja Publiczna (KKP). Jednak wiele połączeń jest niedostosowanych do pociągów. Sporo kursów uwzględnia tylko dojazdy do szkół. Jak można poprawić funkcjonowanie KKP, by była bardziej dostępna dla mieszkańców i kiedy powstanie linia typowo miejska, którą była zapowiadana?
Kostrzyńska Komunikacja Publiczna to jeden z tych projektów wdrożonych na terenie gminy, który całkowicie zmienił jej funkcjonowanie. Ciesząca się obecnie dużym powodzeniem komunikacja, po 5 latach działania potrzebuje nowych impulsów. Kluczem jest zwiększenie taboru, co najmniej o dwa autobusy, co stanie się zarazem argumentem do uruchomienia linii miejskiej.

Jedną z deklaracji przed poprzednimi wyborami była budowa węzła przesiadkowego w Gułtowach. Kiedy on w końcu powstanie?
Gmina Kostrzyn jako członek Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” ma zabezpieczone już środki na realizację zadania pn. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gułtowach wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą Siedlec z Gułtowami. Na ten cel otrzymamy dofinansowanie unijne w wysokości ok. 8 milionów złotych. Ponadto, ok. 6 milionów złotych pozyskamy na budowę ścieżki łączącej Czerlejnko z Kostrzynem. Finansowanie mamy zagwarantowane. Czekamy na uruchomienie konkursów unijnych w których będziemy mogli złożyć wnioski. Ma to się zadziać w drugiej połowie 2024 roku. Cieszę się, że mimo opóźnień w końcu rusza na dobre nowa perspektywa unijna, ponieważ wyżej wymienione inwestycje uzależnione są właśnie od terminów ogłoszenia konkursów.

Planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Kiedy zostanie zrealizowana ta inwestycja?
Gmina Kostrzyn od kilkunastu miesięcy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wraz z niezbędną decyzją środowiskową. Czekaliśmy na uruchomienie nowej perspektywy unijnej i ogłoszenie konkursu na dofinansowanie dla tego typu zadań. Wniosek złożyliśmy z końcem ubiegłego roku. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 4 kwietnia br. zatwierdził listę projektów w ramach naboru dla Działania 02.07 „Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przyznając tym samym gminie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja warta jest ponad 28 milionów złotych netto, z czego 20 milionów złotych pochodzić będzie z dofinansowania z Unii Europejskiej. Do tego należy doliczyć ponad 7 milionów złotych podatku VAT, który gmina po zakończeniu inwestycji będzie mogła odzyskać. Rozbudowa oczyszczalni to zwiększenie jej możliwości oczyszczania ścieków komunalnych z 2100 m3 na dobę do 4000 m3 na dobę. Ponadto, zmodernizujemy przepompownie ścieków przy ulicy Ignacewo, a punkt zrzutu ścieków całkowicie zautomatyzowany przeniesiony zostanie w pobliże oczyszczalni. Inwestycja zrealizowana będzie do 2026 roku.

Wiele wsi w gminie nie ma dostępu do kanalizacji. Jak i kiedy można rozwiązać ten problem?
Wspomniana rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie jest kluczowym elementem tych oczekiwań i zakłada zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 2100 m3 na dobę do 4000 m3 na dobę. Równocześnie będziemy kontynuować kanalizowanie Siekierek. Kolejne sołectwo to Drzązgowo, którego projekt jest na ukończeniu. W najbliższych miesiącach skieruję do Rady Miejskiej wniosek o zabezpieczenie środków na opracowywanie dokumentacji dla kolejnych obszarów, o których wspomniałem powyżej. Prace projektowe dla tego typu przedsięwzięć ze względu na choćby decyzje środowiskowe są długotrwałe. Dlatego powinny biec równolegle z rozbudową oczyszczalni. Pracami projektowymi objęte zostanie większość terenów gminy, a ich następstwem będzie intensywny czas realizacji.

Rewitalizacja serca gminy to było jedno z haseł w kończącej się kadencji. Kiedy więc ruszy przebudowa Rynku w Kostrzynie? Jak i kiedy zmieni się centrum miasta?
W sierpniu 2023 r. Gmina Kostrzyn złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład projektu „Serce Gminy – zagospodarowanie przestrzenne Rynku w Kostrzynie i centrum miasta wraz z układem komunikacyjnym”. W związku z przyznanym w ramach tego programu prawie 8 mln dofinansowaniem w połowie bieżącego roku ogłoszony zostanie przetarg na realizację modernizacji rynku. Projekt przebudowy opierał się będzie, zgodnie z wolą Mieszkańców, na koncepcji wyłonionej w ramach przeprowadzonego przez Urząd Miejski w 2021 r. konkursu architektonicznego. Zwycięska praca konkursowa jest bazą nad którą pracują obecnie architekci, a sam projekt znajduje się w fazie uzgodnień konserwatorskich. Ideą zmian w centrum miasta jest konieczność stworzenia takiej przestrzeni, która odpowiadać będzie na potrzeby wszystkich Mieszkańców gminy Kostrzyn, od tych najmłodszych po seniorów, mając także na uwadze historię tego miejsca. Istotnym elementem są także jasno sprecyzowane wskazania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie rynku i centrum. Chcemy stworzyć w centrum miasta przestrzeń przyjazną, uporządkowaną architektonicznie, zachęcającą do spędzania wolnego czasu i komfortową. Dla zapewnienia kompleksowości inwestycji docelowo niezbędna będzie całkowita modernizacja centralnego układu komunikacyjnego Gminy, tak aby poprawić warunki transportowe, stworzyć ciągi piesze i rowerowe. Przebudowie poddane zostaną także ulice przyległe do rynku tak by zapewniały bezkolizyjny dojazd do centrum.

W ostatnim czasie w Kostrzynie powstała tężnia, lodowisko i kilka boisk. Czy jest więc szansa, że w kolejnych latach w gminie powinien powstać również basen?
Temat rzeczywiście przejawia się w dyskusjach z Mieszkańcami. Myślę, że trzeba najpierw rozróżnić czym jest basen, a czym jest pływalnia. Basen poza częścią do pływania ma także szereg dodatkowych elementów jak aquapark, strefy saun, strefy rekreacyjne. Taka inwestycja to koszt co najmniej 75-90 milionów złotych. Pływalnia zaś, to dużo prostsza forma z częścią do pływania i niedużą strefą rekreacyjną. Oglądaliśmy pływalnię, która powstała kilka lat temu w Słupcy i wybudowana została dla całego powiatu słupeckiego. Koszt takiej inwestycji to co najmniej 40 milionów złotych. Pytanie jest następujące: czy taki obiekt bez dodatkowych urozmaiceń będzie atrakcyjnym miejscem dla odwiedzających, którzy w Kórniku, na Termach Maltańskich czy w Swarzędzu będą mieli zdecydowanie szerszą ofertę? Do tego należy skalkulować koszty funkcjonowania, szczególnie zatrudnienia kilkunastu ratowników i całej obsługi obiektu. Temat jest ciekawy, natomiast na najbliższe lata myślę, że mamy inne zobowiązania inwestycyjne dużo bardziej oczekiwane przez Mieszkańców, które obiecaliśmy zrealizować.

Padały deklaracje, że miesięcznik "Kostrzyńskie ABC" będzie bezpłatny i będzie dostarczany mieszkańcom do skrzynek. Dlaczego do tej pory tak się nie stało, mimo, iż od deklaracji Pana Burmistrza mijają 2 lata.
Zdecydowanie przyśpieszymy prace na tym zobowiązaniem. Każdy Mieszkaniec będzie otrzymywał bezpłatnie miesięcznik z informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszego samorządu. Informowanie o działaniach i inwestycjach jest naszym obowiązkiem i Mieszkańcy nie powinni za to płacić. Dotrzymam słowa.

Przybywa mieszkańców w gminie Kostrzyn. Niewiele brakuje do przekroczenia 20 tysięcy. Jak widzi Pan napływ ludzi do gminy. Jakie mogą wiązać się z tym szanse, wyzwania, ryzyka i problemy?
Uznaję to za świadectwo tego, że gmina Kostrzyn jest postrzegana jako znakomite miejsce do życia, a tym samym, że samorząd gminy Kostrzyn prawidłowo się rozwija. Jesteśmy nowoczesnym miejscem, które wybierają nowi Mieszkańcy, jako lokalizację do życia i funkcjonowania. Rolą samorządu jest w taki sposób realizować przedsięwzięcia i inicjatywy, aby ten trend utrzymać. Dynamiczny wzrost liczby Mieszkańców naszej gminy w ostatnich latach świadczy o tym, że realizujemy swoje zadania bardzo dobrze. Dlatego też pokaźne środki z publicznych pieniędzy przeznaczamy na rozwój i budowę infrastruktury, ale także dbamy o bezpieczeństwo i aktywność Mieszkańców.

Dużym problemem jest rozbudowa takich części gminy jak np. Siekierki Wielkie, ale również Gwiazdowo, Czerlejno… Kiedy jest szansa, że całą gmina objęta zostałaby planem miejscowym, który dałby jasne wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego?
We wrześniu 2023 roku weszła w życie zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według zapisów nowej ustawy wszystkie gminy w Polsce zostały zobowiązane do opracowania nowego dokumentu planistycznego o charakterze prawa miejscowego - planu ogólnego gminy w terminie do 31 grudnia 2025 r. Plan ogólny zastąpi funkcjonujące obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nową ustawą plan ogólny będzie wytyczną do opracowywania planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy. Nowe prawo powinno dać samorządom narzędzie do faktycznego wpływu na zagospodarowanie przestrzeni.
22 grudnia 2023 r. został ogłoszony tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy. 1 lutego 2024 r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu ogólnego gminy Kostrzyn i tym samym rozpoczęła procedurę planistyczną.

I na koniec wróćmy jeszcze do samych wyborów. Co w przypadku, gdyby nie udało się objąć większości w Radzie Miejskiej? Może przecież zdarzyć się tak, że Wasz komitet – Nowe Oblicze Gminy nie zdobędzie 8 mandatów. Jak zatem w takim przypadku chciałby burmistrz osiągnąć kompromis z przyszłą Radą?
Dziś skupiam się całkowicie na kampanii wyborczej swojej i 15 kandydatów do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z Komitetu Nowe Oblicze Gminy, który wspólnie tworzymy. Zarówno doświadczenie, jak i zaangażowanie tych ludzi są bardzo duże i jestem przekonany, że tak też ocenią ich działalność Mieszkańcy. Przed nami wiele ważnych inwestycji i zadań, które wymagać będą przede wszystkim wiedzy oraz ogromnej pracy ze strony Radnych. A kompromis osiągam z każdym zawsze w ten sam sposób - rozmawiając i szukając wspólnie najlepszych rozwiązań dla naszej gminy. Przecież jako społeczność mamy jeden wspólny cel - chcemy by nasza gmina dynamicznie się rozwijała, a Mieszkańcy każdego dnia odczuwali, że gmina Kostrzyn staje się nowoczesnym i dobrym miejscem do życia.


Komentarze (50)

05-04-2024 23:59:34
Mieszkaniec
Szymon Matysek Burmistrzem Gminy Kostrzyn!
05-04-2024 23:57:56
Mieszkaniec
Powodzenia Szymon!
05-04-2024 23:54:02
@max
Te dwie kadencje to 10 lat, wystarczy! Oczyszczalni nie wybudował, kanalizacji nie wybudował, drogi przepisywane tylko z roku na rok te same, przez sto lat te same numery chce robić? Jeleni szuka. Kostrzyniacy i Siekieracy i Gułtowianie i wszystkie wsie: POSTAWMY SIĘ i zagłosujmy na NIE
05-04-2024 23:52:56
Kazimierz
Szymon nie sprawdziłeś się .
05-04-2024 23:50:59
Beata J.
Szymon jednak na ciebie nie głosuję . Jestem wierna moim poglądom i Rusinowi
05-04-2024 23:50:34
Beata
Nie, nie, nie. Często tak krzyczę ale i tak dostanę za swoje nie słusznie. Mam nadzieję, że przy kartach do głosowania pokażemy bez strachu swoje zdanie. Szymon głos na nie !
05-04-2024 23:49:36
@Mieszkaniec
Anonimowy hejt i szkalowanie opozycji . Jedyny punkt programu NOG. Zapomniałem o ślepym posłuszeństwu Biskupskiemu
05-04-2024 23:48:36
Waldemar z Zatorza
Czy w pakiecie z Matyskiem jest Biskupski? Jeśli tak to zaznaczam w niedziele X przy NIE
05-04-2024 23:46:41
Mieszkaniec
Powtarzam. Anonimowy hejt. Jedyny program wyborczy kostrzyńskiej opozycji. Kostrzyniacy was też będą hejtować.
05-04-2024 23:38:33
max
NIE, NIE i jeszcze raz NIE. Niech burmistrza wybierze rada gminy. NIE za słabą komunikację, niedostosowaną do pociągów. NIE za bratanie się z PIS przez ostatnie lata. NIE za skupianie się na pierdołach i ochłapach - tężnia, lodowisko/wrotkowisko? Takie rzeczy są w sąsiednich gminach - tężnia jest w Środzie Wielkopolskim, we Wrześni, ale to są miasta powiatowe ich stać. Lodowisko ma Swarzędz i Kórnik, a basenu nie można. NIE za zapraszanie gwiazdeczek typu Tomasz Karolak. Myślicie, że oni za darmo występują??? Nie, za moje i Wasze pieniądze. NIE za wiele niezrealizowanych inwestycji. Węzeł przesiadkowy w Gułtowach miał być te kadencji. Co z domem katolickim? Wymieniać można wiele, ale za pewne zostanę uznany za kogoś z opozycji. Nie panie Szymonie - czy Waldemarze - jest wielu mieszkańców, którzy mają dość NOWEGO OBLICZA GMINY. Czas na NOWE... ale ZMIANY!!!! W niedzielę zdecyduje mądrze. Pamiętajcie o minionych latach, pamiętajcie, że czeka na kadencja do 2029. Szymon Matysek nie ma kontrakandydata, ale pamiętajcie im więcej głosów na NIE, tym burmistrza wybierze rada gminy. Nie musi to być Szymon Matysek. 2 kadencje wystarczą.
05-04-2024 23:36:25
@Niezorientowany
Trzeba głosować na NIE przy Matysku, wtedy Biskupskiego nie wybiorą. Gmina odetchnie, rozbudujemy oczyszczalnie, wybudujemy drogi i kanalizacje i piękny zbiornik retencyjny i szkołę w i Dom Kultury w Siekierkach i będzie pięknie! I wreszcie zaczniemy pozyskiwać środki unijne, bo w powiecie poznańskim jesteśmy na szarym końcu!
05-04-2024 23:34:48
Mieszkaniec
Powodzenia Burmistrzu Szymonie!
05-04-2024 23:30:38
Mieszkaniec
Anonimowy hejt. Jedyny punkt programu wyborczego kostrzyńskiej opozycji.
05-04-2024 23:28:17
Maciej
Tylko nasz Burmistrzunio Szymon, gmina idzie do przodu, oby tak dalej!
05-04-2024 23:22:30
@Mirek
Tunel zrobił starych bagnach i trzeba było dopłacać ponad 47.000.000 zł a miało być 100% z PKP. Przejazdy tez miały być zamknięte po zakończeniu, a zamknięto po wyborach. Ciekawe jaki numer teraz szykuje. Już wiadomo, że planuje dalsze zadłużanie gminy i sprzedaż majątku, naszego gminnego majątku. Bardzo słaby gospodarz. Głosuję na NIE i cała moja rodzina!
05-04-2024 23:19:29
Niezorientowany
Głosujemy na Waldemara Biskupskiegp czy Szymona Matyska?
05-04-2024 23:17:14
@Mirek
Taaa poklepie po plecach, naobicuje. Super burmistrz. Mi ostatnio chłopaki na przystanku obok sklepu na poznańskiej chyba radnego obeicywali wygraną w totolotka.
05-04-2024 23:07:20
Ola
Nie dla Burmistrza
05-04-2024 23:01:21
pikachu
Nie! Chociażby za porażkę władz gminy i brak światłowodu na głównej ulicy - pracownik firmy dostarczającej Internet patrzył z niedowierzaniem, że w takim mieście brakuje takiego rozwiązania, i to w XXI wieku! Mówiąc o głównych ulicach, to ulica Poznańska - góry, doliny - szczególnie na wysokości biblioteki i stacji paliw. Jeden przejazd dziennie i spokojnie można już mówić, że zaoszczędziło się na wyjeździe do parku trampolin. Może lepiej zainwestować w takie sprawy, główne drogi, będące wizytówką gminy - chyba, że lepszą wizytówką i inwestycją można nazwać budowę tężni (w nieuzdrowiskowej miejscowości), która pochłonęła ogromne pieniądze, a teraz można ją jedynie nazwać - kolokwialnie mówiąc - hotelem dla żuli! Śmieszne jest też tłumaczenie i deklarowanie "ogarnięcia" rozkładów jazdy autobusów kupnem nowych pojazdów! Proponuję najpierw usiąść, zaplanować je tak, by najpierw nie jeździły puste, a później myśleć o kupnie nowych. Myślę, że lepiej dobrze ułożyć plan, niż wydawać pieniądze podatników - choć może to po prostu sposób na pozyskanie środków na kolejne niepotrzebne projekty, takie jak tor dla samochodzików elektrycznych. Najpierw zajmijcie się prawdziwymi sprawami, a później zabawkami. No ale co kto lubi.
05-04-2024 22:41:07
Kornelek z lesniczowki
@XYZ Pan/Pani mówi o braku połączenia z Poznaniem czy Środa (szczyt marzeń mogę poiedzuec) a pragnę zauważyć że dzieci z niektorych kostrzynskich solectw nie mają jak dotrzeć że szkoły w kostrzynie do domu. A czesc autobusów wozi powietrze.
05-04-2024 22:37:37
Mirek
Ja na Matyska, swój facet normalnie na ulicy pogada a nie wywyższa się . No i tunel zrobił , a inni ino obiecywali.
05-04-2024 22:35:31
Grazyna
@KOSTRZYNIAK A nas obrażać można???
05-04-2024 22:30:13
Tomasz Kwiatkowski
Zagłosuje na Tak. Sprowadziłem się kilkanaście lat temu. Kostrzyn był wtedy najgorszą Gminą w powiecie. Zero dróg, chodników, stare oświetlenie. Nie mówią już o miejscach do wyjścia. Dzisiaj po dziesięciu latach Burmistrza Matyska mamy parki, teznie, nowe boiska, lodowisko. Jest tunel, główne ulice w mieście i dużo inwestycji na wsiach. Taki wlodarz to skarb. Rozmawiam z kolegami ze Swarzędza czy Pobiedzisk, spoglądają na naszą gminę z wyraźną zazdrością.
05-04-2024 22:19:30
Karol
Jedyny bo najlepszy i bezkonkurencyjny. Dziękuję Panie Burmistrzu za Pana zaangażowanie i rozwój naszej gminy. 4 razy TAK!
05-04-2024 22:17:05
Rymy z nad Cybiny
Słychać ludzi z lodowiska, głosujemy na Matyska!
05-04-2024 21:28:13
Obywatelka
Jako „zadowolona” mieszkanka Gminy Kostrzyn zaznaczę NIE przy nazwisku pana Matyska
05-04-2024 21:07:43
@Monika
Pycha kroczy przed upadkiem. Ludzie nie dadzą już sobą pomiatać. Wybory są tajne i pokażą, co myślą. ZAGŁOSUJĄ na NIE przy Matysku. By nie był taki pyszny!
05-04-2024 20:33:20
Monika
Matysek 100% na tak
05-04-2024 19:42:27
Xyz
Nie rozumiem jak to możliwe, że gmina będąca częścią aglomeracji ma najsłabsza komunikację w całym powiecie. Mało autobusów, brak połączeń nocnych choćby z Poznaniem lub brak autobusów w weekendy. Chociażby mieszkańcy Wroblewa mają tylko jeden autobus, a powrotny z Kostrzyna już za 40 min!!!Do tego nie ma połączenia do Swarzędza czy Środy albo Pobiedzisk gdzie mieszkańcy mogliby się przesiąść w pociąg jadący w różnych kierunkach bez potrzeby zahaczania o Poznań. Nawet gminy z innych powiatów np Szamotulskiego mają z Poznaniem zarówno połączenie kolejowe jak i autobusowe, a my nie.
05-04-2024 19:42:06
Rolnik
Remont ul. Półwiejskiej też kpina w wykonaniu Gminy. W budżecie gminy już w 2018 były pieniądze na projekt ulicy i tak to zadanie jest przepisywane co roku. Leci już 6 rok a oni ciągle projektują.
05-04-2024 19:34:05
Wanda
Ciekawe, czy NOG zyska większość w Radzie. Jak myślicie
05-04-2024 18:55:48
Stary mieszkaniec
Szymon Matysek był wspaniałym człowiekiem ale 9 lat temu ,teraz wielki Pan arogancki dla mieszkańców, załatwia sprawy tam gdzie jemu pasuje ,a te dziwne przetargi przez 9 lat ,ciągle te same firmy ,dziwny temat z projektem tunelu i wykonawcami ,żadnego szaczunku do radnych nie z jego komitetu ,nazywanie radnej na sesji WREDNA SZUKA to jest niezrozumiały ,po prostu ten człowiek nie panuje nad sobą w ostatnim czasie ,dlatego proszę wszystkich rozsądny żeby głosowali na NIE przy wyborze BURMISTRZA
05-04-2024 18:12:00
@KOSTRZYNIAK
Człowieku obrażasz mieszkańców całej Gminy Kostrzyn. Każdy ma prawo się wypowiedzieć na temat wydawania naszych gminnych pieniędzy. Każda władza absolutna psuje. Po ostatnich wyborach woda sodowa uderzyła do głowy. Zamknęli dwa przejazdy kolejowe, chociaż obiecywali, że dopiero po zakończeniu budowy. To co teraz odstawią? Mamy cierpieć i cicho siedzieć? Tak nie może być! Kto komu tu ma służyć? To my mieszkańcy płacimy za pracę, a nie jesteśmy szanowani!
05-04-2024 17:47:14
@Kostrzyniak
Weź na wstrzymanie. Gmina to nie tylko Kostrzyn. Połowa ludzi mieszka na terenach wiejskich. A tam bieda z nędzą i robienie dobrze swoim. Choćby Trzek. Przez 5 lat ani metra obiecanej kanalizacji.
05-04-2024 17:40:18
Szewska
Panie Burmistrzu - jak Pan ostatnio obiecał - czekamy na zagospodarowanie bajora :) Pozostałe inwestycje REWELACJA - oby tak dalej - ma Pan masz GŁOS !!!
05-04-2024 16:39:43
KOSTRZYNIAK
Hejterzy jesteście w p...du niesprawiedliwi. Pan Matysek jest jedynym burmistrzem w tej chwili , który gwarantuje rozwój Gminy . Trzeba być mega ślepym żeby nie widzieć gdzie Kostrzyn był a gdzie jest ... Nie dorastacie mu do pięt i to was doprowadza do szewskiej pasji . Słabi ludzie, miękiszony , banda nieudaczników jak wam nie wstyd tak człowieka obrażać.
05-04-2024 15:17:28
[_*_]
Matysek 100 x TAK
05-04-2024 15:09:20
Mikołaj
Burmistrz teraz obieca wyborcą wszystko żeby wygrać tak jak pis,ale to tylko słowa
05-04-2024 14:55:11
Piotr
Szkoda że opozycja nie wystawiła swojego kandydata i mamy plebiscyt. To będą trudne wybory. Czy gmina zmieniła się na lepsze podczas ostatniej kadencji? Moim zdaniem TAK. Czy tempo zmian jest zadowalające. Moim zdaniem NIE. Na plus - poprawa układu komunikacyjnego, tunel, chodniki, żłobki i przedszkola, lodowisko, poprawa bezpieczeństwa, mimo wielu kontrowersji jednak remonty. Na minus - skandaliczne podejście do komunikacji publicznej - na wsiach służy głownie do dowozu dzieci do szkół, po południu i wieczorem nie działa, to są kpiny z mieszkańców, nie tak miało być a nikt nie ma odwagi by powiedzieć to w oczy ludziom, słyszymy tylko frazesy. Gdzie komunikacja wieczorna i weekendowa? Do tego na wsiach brak kanalizacji, oświetlenia - to ma być XXI wiek? Naprawdę? Wiadomo, nie da się wszystkiego od razu, ale chcemy usłyszeć konkrety, daty. Nie, że postaramy się, ale KIEDY to zrobimy.
05-04-2024 14:39:01
Kostryk
Jeśli ktoś nie jest krytyczny choć trochę wobec siebie nigdy nie będzie najlepszy będzie po prosty dobry, a dobry na tym stanowisku to za mało.
05-04-2024 14:25:02
@Adam
Pchnął raczej w przepaść zadłużenia a najważniejsze inwestycje przed nami.
05-04-2024 14:17:11
Głos na tak
Pan Matysek - jestem na tak, w końcu ktoś z pomysłem na gminę, którego nie boi się realizować! Nikt inny nie pomyślałby o Tęzni czy Lodowisko dla mieszkańców. Nie wspomnę już o tunelu, którego przez lata "nie dało się" zrealizować. Burmistrzem tylko Matysek!
05-04-2024 14:10:55
Magda
Kanalizacja na Wieniawskiego jest w ulotkach obietnic od pierwszej kadencji. Mam taką wlasnie z okolic 2p16 roku. Tym razem znów to samo i idzie jak po grudzie... woła o pomstę do nieba, to że urząd wzywa firmę, która nam wywozi szambo do wyjaśnień jak to możliwe jak kanalizacja tam jest (!) oraz to, że pracownicy ZK w trakcie naprawy pękniętej rury też potrafią zapytać gdzie idzie kanalizacja. Fajnie, że koncepcja jest, ale konkretnych dat jak zwykle brak.
05-04-2024 13:54:22
Adam
Szymon Matysek pchnął Gminę Kostrzyn do XXI wieku, trudno tego nie dostrzec.
05-04-2024 13:46:05
As
Stare zdjęcie z poprzedniej kampanii. Stare problemy, te same inwestycje w budżecie. Stoimy w miejscu.
05-04-2024 13:38:51
Kinga
Takie duże poparcie wynikało z tego, że ludzie myśleli, że jak jest jeden kandydat to trzeba zaznaczyć Tak....a nie trzeba! Można zaznaczyć nie ????, jeśli oczywiście komuś ten jedyny kandydat nie odpowiada.
05-04-2024 13:38:33
Dług
Matysek 4 x NIE. Każdy dług spłaca się z odsetkami. Matysek podaje tylko kwotę spłaty długu 4.400.000 zł. Nie podaje np. że gmina traci rocznie ok. 5 mln zł dodatkowo na odsetki i obsługę tego zadłużenia. Mija się z prawdą pisząc, że z dochodów gminy są wykonywane inwestycje. Jest słabym gospodarzem. W 2023 roku na inwestycje nie starczyło z dochodów bieżących, bo gmina na samo utrzymanie wydaje ponad 110.000.000 zł. Wystarczy słabszy rok i niższe wpływy z firm, to leżymy. W tym roku wyjątkowo z CIT wpłynie 40 mln zł więcej. A na oczyszczalnie z tego w budżecie 2 mln zł.
05-04-2024 13:13:13
Gwiazdowianin
Za porażkę uważam sposób w jaki Gmina nie poradziła sobie z Czerwoną Torebką. Uważam, że umowy jakie zostały spisane naraziły Gminę na straty. Nie minęło parę lat i miało to właśnie miejsce. Gmina pięknie dała się wykiwać przez CT. Zastanawia mnie jak to być mogło, że Gmina mając licznych doradców (mądre głowy) nie poradziła sobie. Ale to pozostanie już zapewne tajemnicą. Można to skwitować następująco "Jak nie wiadomo o co chodzi, to co chodzi o pieniądze".
05-04-2024 12:51:51
Andrzej
Wykonanie prac projektowych sieci kanalizacyjnych w miejscowosicach: Czerlejnko, Trzek, Drzązgowo, Wróblewo, Siedlec, Brzeźno, Siedleczek, Skałowo, czy Glinkę, Pan Burmistrz obiecywał wykonać w obecnej kadencji. Pamiętam doskonale, bo byłem na jednym ze spotkań. Więc po co o tym mówić/pisać. Wiadomo, że mniejsze miejscowości stoją na straconej pozycji (zbyt mało wyborców).
05-04-2024 12:51:45
mieszkaniec gminy
Matysek 3 X NIE

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
Niezapominajka
30

maj

12:00
Kostrzyn
Procesja Bożego Ciała ulicami Kostrzyna - z fary do parafii bł. Jolanty

02

cze

18:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
Lechia Kostrzyn II - Kosynier Sokołowo

04

cze

17:00
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
Wybory sołeckie - Sołectwo Glinka

19:00
BRZEŹNO, sala Ochotniczej Straży Pożarnej
Wybory sołeckie - Sołectwo Brzeźno

05

cze

17:00
SIEDLECZEK, świetlica
Wybory sołeckie - Sołectwo Siedleczek

[ wszystkie ]

Sonda
Czy jesteś za zmianami zasad handlu w niedzielę?

Tak, wszystkie niedziele powinny być handlowe

Jestem za tym, by tylko jedna lub dwie niedziele w miesiącu były handlowe

Nie, niech zostanie tak jak jest


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: